Avui s'ha publicat al BOE el nou Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI). Aquest nou reglament va ser aprovat el passat 19 de maig pel Consell de Ministres mitjançant un Reial Decret.

L'objecte del reglament es determinar les condicions i els requisits exigibles al disseny, instal·lació, manteniment i inspecció dels equips, sistemes i components que conformen les instal·lacions de protecció activa contra incendis.

En concret, es regulen els següents aspectes:

  • Les condicions i requisits que han de complir els equips, sistemes i components de protecció contra incendis.
  • Les condicions d'habilitació i funcionament de les empreses instal·ladores i mantenidores.
  • Les condicions per l'instal·lació, posada en servei, manteniment mínim i inspeccions periòdiques d'aquestes instal·lacions.
  • El règim sancionador.

Les instal·lacions de protecció contra incendis es regien pel Reglament de 5 de novembre de 1993. L'evolució, tant de la tècnica com del marc normatiu, feia imprescindible actualitzar i revisar els requisits establerts en el citat Reglament. En concret, poden citar-se de dos Reglaments comunitaris de 2008 i 2011.

D'altra banda, el Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), de 2004, i el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), de 2006, estableixen que el disseny, l'execució, la posada en servei i el manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis, així com els seus materials, components i equips, han de cumplir l'establert en la seva reglamentació específica. Es feia necessari, en conseqüència, establir les condicions que han de reunir els equips i sistemes que conformen les instal·lacions de protecció contra incendis per aconseguir que el seu funcionament, en cas d'incendi, sigui eficaç.