Politica de Confidencialitat i Protecció de Dades.

 

A - Responsable del tractament.

L'Associació Catalana de Facility Management (des d'ara ACFM) està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de Protecció de Dades. Com a eix d'aquest deure i compromís, s'ha incorporat un Canal de Protecció de Dades (DATAPROTECT line) que recull els elements fonamentals de Protecció de Dades, tot això gestionat, supervisat i acreditat per BONET Consulting, firma especialitzada en Compliment Normatiu i Protecció de Dades.

A continuació, s'exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal en compliment del que disposa l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD GDD).

Dades del Responsable del Tractament i de contacte del Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD):

 • Identitat: ASSOCIACIÓ CATALANA DE FACILITY MANAGEMENT (ACFM)
 • CIF: G66654971
 • Adreça / C. P: Avda. Diagonal, 630; 2-2; Barcelona 08017
 • Telèfon: +34674736921
 • E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Dades de contacte del RPD: Gestió Plural SLP / Av. Diagonal, 630; 2-2; 08017 Barcelona
  • E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Canal de Protecció de Dades: DATAPROTECT-LINE

 

B - Finalitats del tractament.

L'ACFM tractarà la informació que ens proporcionin les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Gestionar la seva atenció, visita i reunió a les nostres instal·lacions, així com la gestió i realització dels serveis / productes contractats.
 • Gestionar la seva sol·licitud de registre de cara a activar la seva subscripció, per al que caldrà verificar la seva identitat. Així com per poder contactar-en cas que es produeixi qualsevol incidència durant l'ompliment de cara a finalitzar dit procés.
 • Comunicacions informatives i comercials: Emissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, mantenir i controlar la relació amb vostè des de l'alta fins al cessament o baixa en l'Associació. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades a productes o serveis oferts per l'ACFM, així com per part dels seus col·laboradors, o amb qui aquesta hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les seves dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials es realitzaran per part de l'ACFM i seran de productes i / o serveis relacionats amb el sector de l'ACFM.
 • Gestionar tràmits, encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari en el lloc web de l'Associació.
 • Emissió de les factures de les quotes d'associat i / o qualsevol altra quan sigui d'aplicació.

Per a una bona gestió i desenvolupament de la seva atenció i gestió amb les finalitats anteriors, el titular consent el tractament de les seves dades, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de Protecció de Dades i la Política que li estem detallant. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets (vegeu l'apartat específic).

 

C - Criteris de conservació de les dades.

 • Gestió de serveis de l'ACFM: Les dades de caràcter personal aportades en el procés d'alta com associat, seran conservades durant el temps que duri la seva condició d'associat en l'ACFM. Un cop finalitzada la mateixa, les dades de caràcter personal seran conservats en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats amb l'ACFM i / o en compliment d'altres marcs normatius que li siguin d'aplicació a l'ACFM o d'una norma amb rang de llei que exigeixi a la conservació d'aquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l'exercici dels Drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que siguin necessàries per garantir la confidencialitat i integritat d'aquests.
 • Altres: la resta de les dades i informació aportada per l'usuari per qualsevol mitjà, seran conservat durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides. 

 

D - Legitimació.

La base legal que habilita l'ACFM per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels següents títols:

 • El marc de prestació dels de serveis prestats a l'associat.
 • Informar a l'Associat i / o usuari per qualsevol mitjà, serà tant el consentiment de l'Usuari, en cas que s'hagi sol·licitat i atorgat, com l'interès legítim de l'ACFM a posar en el seu coneixement els serveis que presta.
 • El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d'informació o consulta sobre els nostres serveis i productes a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.
 • Verificar la seva identitat de cara a prevenir el possible frau.
 • Garantir l'Usuari l'accés, i ús del seu espai personal.

 

E - Destinataris.

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal.

Sense perjudici de l'anterior, l'ACFM compta amb la col·laboració d'alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les dades esmentades en nom i per compte de l'Associació com a conseqüència de la seva prestació de serveis. L'ACFM, per tal de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades, es compromet a subscriure amb ells el corresponent contracte de tractament de dades mitjançant el qual els imposarà, entre altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament a les instruccions documentades de l'ACFM; i suprimir o retornar les dades a l'ACFM un cop finalitzi la prestació dels serveis.

En concret, l'ACFM contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que desenvolupen la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitatiu, en els següents sectors: Assessorament jurídic i comptable, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics.

 

F - Procedència.

Les dades de caràcter personal s'obtenen directament de les persones interessades. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona nostres col·laboradors són les següents:

 • Dades d'identificació.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Dades facilitades i / o consentits pels propis interessats relacionats i necessaris per a la gestió i realització del servei / producte sol·licitat.

 

G - Drets.

 • Dret d'Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en l'ACFM estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
 • Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'ACFM deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercitats al nostre Canal de Protecció de Dades, vegeu l'apartat específic.

 

H - Canal de Protecció de Dades / DATAPROTECT - line.

L'ACFM ha implementat un Canal de Protecció de Dades, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

El Canal de Protecció de Dades s'ha instrumentat a través d'una plataforma web, desenvolupada i gestionada per un expert extern independent, per aportar-i garantir-los els nostres compromisos anteriors.

Mitjançant el Canal de Protecció de Dades, podrà comunicar i tramitar l'exercici dels seus Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i / o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades o la present política de l'ACFM.

Les dades d'accés al Canal de Protecció de Dades es detallen a l'inici de la present política.

 

I - Enllaços (Links).

La pàgina web de l'ACFM pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per l'ACFM. Per això, l'ACFM no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a l'ACFM, tingui en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.

L'ACFM ha adoptat les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

 

J - Ús de Cookies.

L'ACFM, pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navegui pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu dispositiu, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o "login".

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

 

K - Modificació de la Politica de Privacitat.

L'ACFM podrà modificar la seva Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada a l'Associat / Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, pugui atorgar el seu consentiment.

 

L - Atenció i suport.

Les persones interessades podran comunicar a l'ACFM qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant amb el Responsable Protecció de Dades (RPD) a l'adreça indicada a l'inici de la present política.

Utilitzem cookies al nostre lloc web. Unes són essencials per al funcionament del lloc, mentre que d’altres ens ajuden a millorar aquest lloc i l’experiència de l’usuari (cookies de seguiment). Podeu decidir si voleu permetre o no cookies. Tingueu en compte que si les rebutgeu, és possible que no pugueu utilitzar totes les funcionalitats del lloc.