L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE FACILITY MANAGEMENT, amb domicili social a Avinguda Diagonal, 630, 2-2, 08017 a la ciutat de Barcelona, ​​és una associació degudament inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número de registre 59043, sent la titular del present lloc web (www.acfm.cat).

 

A. Responsable del Tractament.

L'informem que les dades personals que vostè ens faciliti durant el present procés de registre, seran tractades de forma automàtica per l'ASSOCIACIÓ CATALANA DE FACILITY MANAGEMENT (en endavant, ACFM).

L'ACFM, com a responsable del tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l'aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l'Usuari a la present Política de Privacitat, quan així sigui necessari i a qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització del mateix. L'objectiu de la Política de Privacitat de l'ACFM és donar transparència a la informació de com tractem les seves dades i protegir la informació a Internet i les dades que l'usuari pugui introduir a la web. Amb les finalitats descrites a continuació:

  • Excepte que expressament s'indiqui el contrari, en el moment de demanar totes les dades personals són d'obligada aportació al ser elements necessaris per gestionar el registre, així com per prestar-nostres serveis. Si no facilita aquestes dades donarà lloc a la impossibilitat de gestionar la seva sol·licitud de registre i per tant de prestar-li els nostres serveis. Les dades es demanaran exclusivament per a les finalitats que s'indiquen en la present clàusula.
  • Vostè confirma i garanteix la veracitat i exactitud de les dades aportades, i que aquests s'ajusten al seu estat actual, corresponent únicament i exclusivament vostra, de manera que no pretén emprar dades personals o identificatives corresponents a cap tercer. En aquest sentit, vostè es compromet a comunicar qualsevol modificació que es produís en els mateixos, d'acord amb el procediment establert en l'apartat C (Drets de l'interessat).

 

B. Finalitats i base legitimadora.

Finalitats:

Els tractaments les finalitats es descriuen a continuació es fonamenten en les següents bases legitimadores:

  • Gestionar la seva sol·licitud de registre de cara a activar la seva subscripció, per al que caldrà verificar la seva identitat. Així com per poder contactar-en cas que es produeixi qualsevol incidència durant l'ompliment de cara a finalitzar dit procés.
  • Emissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, mantenir i controlar la relació amb vostè des de l'alta fins al cessament o baixa en l'Associació. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades a productes o serveis oferts per l'ACFM, així com per part dels seus col·laboradors, o amb qui aquesta hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les seves dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials es realitzaran per part de l'ACFM i seran de productes i / o serveis relacionats amb el sector de l'ACFM.
  • Tràmits, encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari en el lloc web de l'Associació.
  • La facturació de les quotes d'associat i/o qualsevol altra quan sigui d'aplicació.

 

Interès legítim:

  • La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat de l'ACFM és l'execució dels de serveis prestats a l'associat. La base legal per per informar a l'associat i/o usuari per qualsevol mitjà, serà tant el consentiment de l'Usuari, en cas que s'hagi sol·licitat i atorgat, com l'interès legítim de l'ACFM a posar en el seu coneixement els serveis que presta.
  • Cal verificar la seva identitat de cara a prevenir el possible frau.
  • Garantir a l'Usuari l'accés i l'ús del seu espai personal.

 

C. Drets de l'interessat.

L'informem que, d'acord amb la legislació vigent, vostè té dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el dret de supressió, de limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les seves dades, a la següent adreça : ASSOCIACIÓ CATALANA dE FACILITY MANAGEMENT, Avinguda Diagonal, 630, 2-2, 08017 o al següent correu electrònic , Encarregat de Protecció de Dades.

La sol·licitud haurà de contenir en l'assumpte la referència "Protecció de dades / ACFM" i ha d'incloure les següents dades: nom i cognoms de l'Associat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud.

A més tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix.

Si desitja aclarir qualsevol qüestió relativa als tractaments que duem a terme de les seves dades personals, podrà posar-se en contacte amb el nostre Encarregat de Protecció de Dades en la mateixa adreça de correu electrònic.

Si considera que algun dels drets anteriorment esmentats no ha estat respectat, vostè tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

D. Destinataris.

D'acord amb els termes descrits en l'apartat B (Finalitats i base legitimadora), l'ACFM no procedirà a la cessió de les seves dades a cap tercer.

Sense perjudici de l'anterior, l'ACFM compta amb la col·laboració d'alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les dades esmentades en nom i per compte de l'Associació com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

L'ACFM per tal de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades es compromet a subscriure amb ells el corresponent contracte de tractament de dades mitjançant el qual els imposarà, entre altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament a les instruccions documentades de l'ACFM; i suprimir o retornar les dades a l'ACFM un cop finalitzi la prestació dels serveis.

En concret, l'ACFM contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que desenvolupen la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitatiu, en els següents sectors: assessorament jurídic i comptable, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics.

 

E. Períodes de Conservació.

Un cop sigui associat de l'ACFM, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que duri la seva condició d'associat a l'ACFM. Un cop finalitzada la mateixa, es procedirà a l'eliminació de les seves dades personals en el moment en què s'hagin dut a terme totes les accions necessàries per gestionar i donar per conclosa qualsevol obligació que pogués quedar romanent entre les parts, portant a terme en aquest període, totes les gestions administratives necessàries.

 

F. Enllaços (Links).

La pàgina web de l'ACFM pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per l'ACFM. Per això, l'ACFM no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a l'ACFM, tingui en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.

L'ACFM ha adoptat les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

 

G. Ús de Cookies.

L'ACFM, pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navegui pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari. Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o "login".

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

 

H. Modificació de la Política de Privacitat.

L'ACFM podrà modificar la seva Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada a l'Associat/Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, pugui atorgar el seu consentiment.