Amb data 27 de desembre s'ha publicat la modificació del CTE (BOE núm 311 de 2019.12.27, RD 732/2019 de 20 de desembre).

Aquesta modificació serveix per a la millora de l'eficiència energètica dels edificis i incorpora, entre altres, un nou Document Bàsic d'Estalvi d'Energia i una nova secció del Document Bàsic de Salubritat dedicada a la protecció dels edificis enfront de l'exposició al gas radó.

  • Es revisa el Document Bàsic DB-HE "Estalvi d'Energia" actualitzant les exigències reglamentàries de la Directiva 2010/31/UE relativa a l'Eficiència Energètica dels Edificis, que estableix l'obligació de revisar i actualitzar els requisits mínims d'eficiència energètica periòdicament, a intervals no superiors a cinc anys per tal d'adaptar-los als avenços tècnics de el sector de la construcció. Albert Grau, expert en Edificació i membre de la Junta del CEEC, analitza aquesta modificació del CTE aquí.
    • Es revisen els valors mínims d'eficiència energètica que han de complir els edificis, les exigències en matèria d'estalvi d'energia i d'incorporació d'energia procedent de fonts renovables i s'actualitza la definició d'edifici de consum d'energia gairebé nul com aquell edifici, nou o existent, que compleix amb les exigències reglamentàries establertes en el Document Bàsic DB HE "Estalvi d'Energia" pel que fa a la limitació de consum energètic per a edificis de nova construcció.
    • En el mateix text s'indica que aquest Reial Decret no transposa la Directiva 2018/844, darrera revisió de la Directiva d'Eficiència Energètica dels Edificis que modifica i actualitza els requisits de la Directiva 2010/31/UE. És d'esperar que, en les pròximes setmanes, ja sigui a través de noves modificacions del CTE o del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) s'incloguin les noves prescripcions de la Directiva 2018/844 doncs el seu termini màxim de transposició és el 10 març 2020.
    • Segons la modificació de la "Exigència bàsica HE 5: Generació mínima d'energia elèctrica", es prescriu que en els edificis amb elevat consum d'energia elèctrica s'incorporin sistemes de generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables per a ús propi o subministrament a la xarxa.
  • Es modifica el Document Bàsic DB-HS "Salubritat" afegint el nou capítol HS6 "Protecció enfront de l'exposició al radó", d'acord amb la Directiva 2013/59/EURATOM del Consell, per la qual s'estableixen normes de seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l'exposició a radiacions ionitzants.
  • S'introdueix una modificació del Document Bàsic de Seguretat en Cas d'Incendi a la secció SI2 de "Propagació exterior" per limitar el risc de propagació de l'incendi per l'exterior de l'edifici.

 

Utilitzem cookies al nostre lloc web. Unes són essencials per al funcionament del lloc, mentre que d’altres ens ajuden a millorar aquest lloc i l’experiència de l’usuari (cookies de seguiment). Podeu decidir si voleu permetre o no cookies. Tingueu en compte que si les rebutgeu, és possible que no pugueu utilitzar totes les funcionalitats del lloc.