El Ministeri per a la Transició Ecològica ha obert el període d'informació pública del Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). Les al·legacions es podran remetre fins el 16 de setembre del 2019.

El RITE estableix les condicions que han de complir les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene a través de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, per aconseguir un ús racional de l'energia.

 

Noves definicions i modificacions

La recent aprovació de la Directiva (UE) 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell, per la qual es modifica la Directiva 2010/31 / UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis, fa necessària la transposició a l'ordenament jurídic de les modificacions que aquesta directiva introdueix, sobretot pel que fa a la introducció de noves definicions i modificació de les existents, com per exemple, instal·lació tècnica. També, en aquesta nova versió del RITE s'estableixen noves obligacions relatives als sistemes d'automatització i control d'aquestes instal·lacions tècniques, quan sigui tècnica i econòmicament viable, per monitoritzar i adaptar el consum energètic de l'edifici de forma contínua. A més, s'estableix la mesura i avaluació de l'eficiència energètica general en aquestes instal·lacions i la modificació del règim d'inspeccions.

El text de la proposta de Reial Decret també assenyala que amb l'aprovació de la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlament Europeu i del Consell, per la qual es modifica la Directiva 2012/27 / UE relativa a l'eficiència energètica, cal transposar modificacions addicionals, així com noves disposicions relatives a eficiència energètica en edificis i les seves instal·lacions. D'aquesta manera, es modifiquen les obligacions relacionades amb la comptabilització de consums de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, així com la necessitat de disposar d'una lectura remota d'aquests i els drets relacionats amb la facturació i la informació sobre la facturació o el consum.

Així mateix, aquesta modificació del RITE adapta diversos aspectes inclosos en el seu àmbit d'aplicació de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, així com dels reglaments europeus d'ecodisseny i etiquetatge de productes relacionats amb l'energia. Entre altres novetats, també s'inclouen els sistemes passius que permeten la climatització dels edificis sense usar energia addicional.

 

Més informació