Amb data de 6 d'octubre de 2018 va ser publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret Llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció de les persones consumidores. Aquest Reial Decret Llei suposa una sèrie de novetats en el sector elèctric, el bo social elèctric, la creació d'un bo social tèrmic, en matèria d'autoconsum i d'energies renovables, entre d'altres aspectes.

En compliment dels objectius d'energies renovables, el Reial Decret Llei aprovat incorpora mesures per eliminar, de forma immediata, barreres normatives que obstaculitzen aquesta transició energètica. Una d'elles serà atorgar una pròrroga excepcional, i per una sola vegada, per als permisos d'accés i connexió atorgats amb anterioritat a l'aprovació Llei 24/2013, que, en la seva absència, caducarien el 31 de desembre de 2018.

Mitjançant aquesta pròrroga, fins al 31 de març de 2020, es possibilitarà l'entrada en funcionament el 2020 dels prop de 9.000 MW de potència adjudicada en les últimes subhastes de renovables i anteriors procediments. En l'actualitat, a penes s'han instal·lat 100 MW. La mesura evita que s'hagi de remetre una nova sol·licitud, tramitació i atorgament, cosa que impediria assolir els objectius internacionals acordats per Espanya.

En la mateixa línia, s'han d'adoptar mesures tendents a evitar l'especulació i assegurar la finalització dels projectes amb drets d'accés a la xarxa atorgats, elevant les garanties exigides i imposant obligacions d'informe del grau d'avanç dels projectes, el que redundarà en uns menors costos i, en darrer terme, menors preus per als consumidors.

A continuació, es mostra una relació de les novetats més significatives:

 • Novetats respecte de la suspensió del subministrament elèctric:
  • S'amplien els supòsits de subministraments elèctrics essencials establerts en la Llei del sector elèctric als quals no es pot suspendre el subministrament:
   • Els subministraments (en el seu habitatge habitual) a persones consumidores amb la condició de vulnerables severes acollides a tarifes d'últim recurs i que estiguin sent ateses, respecte a aquests subministraments, pels serveis socials de les administracions públiques per trobar-se, en atenció a la seva renda , en risc d'exclusió social.
   • Els subministraments (en el seu habitatge habitual) que incorrin en impagament de la factura elèctrica la titularitat sigui beneficiària del bo social i per a la seva aplicació hagi acreditat formar part d'una unitat familiar en què hi hagi, almenys, una persona menor de 16 anys; o bé la titularitat, o algun dels membres de la unitat familiar es trobi en situació de dependència reconeguda de grau II o III; o bé tingui una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
 • Novetats respecte del Bo Social Elèctric i del concepte de persones consumidores considerades vulnerables.
  • Es prorroga el termini per a la renovació del bo social per a les persones consumidores que estiguin acollides al bo social antic. Aquest termini de renovació, que finalitzava el 8 d'octubre de 2018, s'entendrà ampliat fins al 31 de desembre de 2018. D'aquesta manera:
   • A les persones consumidores que fossin beneficiàries del bo social a data de 7 d'octubre de 2017 i que complint amb els requisits per percebre el bo social, completen la seva sol·licitud per renovar el bo social amb posterioritat al 8 d'octubre de 2018 (i, en tot cas, abans del 31 de desembre del 2018), se'ls aplicarà el bo social amb efectes des del 8 d'octubre de 2018.
   • A les persones consumidores que sol·licitessin o completessin la seva sol·licitud per renovar el bo social amb posterioritat a 31 de desembre de 2018 (en cas d'estimar la seva sol·licitud) el bo social es meritarà a partir del primer dia del cicle de facturació després de la recepció de la sol·licitud completa, i s'aplicarà en successives factures.
  • S'aprova un nou model de carta que les comercialitzadores de referència hauran d'enviar a les persones beneficiàries del bo social antic i que no hagin procedit a sol·licitar la seva renovació obligatòria al bo social nou. Aquesta carta es remetrà en el termini màxim de 15 dies naturals posteriors a l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 15/2018 (a partir del 7 d'octubre de 2018).
  • Es podran considerar com a persones consumidores vulnerables (a l'efecte del subministrament elèctric i de poder sol·licitar el bo social elèctric), quan aquesta i, en el cas de formar part d'una unitat familiar, tots els membres de la mateixa que tinguin ingressos, siguin pensionistes del Sistema General de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent, percebent la quantia mínima vigent en cada moment per a aquestes classes de pensió, i no perceben altres ingressos la quantia agregada anual superi els 500 euros.
  • Es determinen criteris de renda específics per a nous col·lectius. El llindar màxim de renda en aquests casos s'incrementa en 0,5 els multiplicadors de renda respecte de l'índex IPREM de 14 pagues. Aquests nous col·lectius són:
   • Persones consumidores o algun dels membres de la unitat familiar que es trobi en situació de dependència reconeguda de grau II o III.
   • Persones consumidores que acreditin que la unitat familiar està formada per una única persona progenitora i, almenys, una persona menor d'edat. En aquest cas, i als efectes de comprovació, la comercialitzadora comprovarà a través del llibre de família i del certificat d'empadronament que no resideix a l'habitatge a el subministrament es troba lligat el bo social, una segona persona progenitora.
  • Els límits de consum d'energia amb dret a bo social s'amplien un 15% (l'energia subministrada a la persona consumidora vulnerable i vulnerable severa per sobre d'aquests límits en el període de facturació li serà facturada a l'PVPC).
  • Es modifiquen determinats aspectes de formularis:
   • Annex VII (Model de Renúncia a l'aplicació del bo social) del Reial Decret 897/2017, de 6 d'octubre, per la qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica.
   • Apèndixs I i II de l'annex I (Sol·licitud del bo social) de l'Ordre ETU / 943/2017, de 6 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 893/2017, de 6 d'octubre.
 • La creació del Bo Social Tèrmic.
  • Les persones beneficiàries del bo social elèctric, podran beneficiar-se del denominat bo social tèrmic que es crea en virtut d'aquest Reial Decret Llei: Tota persona consumidora que compleixi les condicions d'accés al bo social elèctric, i hagi presentat la seva sol·licitud abans del 31 de desembre de 2018, de percebre el bo social elèctric i el de calefacció:
   • Es tracta d'unes ajudes amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, condicionades a les disponibilitats pressupostàries.
   • La quantitat consignada en la partida pressupostària amb càrrec a la qual es financi el bo social tèrmic en cada exercici pressupostari es distribuirà entre totes les persones beneficiàries mitjançant la concessió d'un pagament únic anual.
   • La quantia a percebre per cada persona beneficiària es determina atenent: el seu grau de vulnerabilitat, així com a la zona climàtica en què es localitze l'habitatge en què es trobi empadronada.
 • Novetats respecte de l'autoconsum d'electricitat.
  • Les instal·lacions de producció no superiors a 100 kW de potència associades a modalitats a subministrament amb autoconsum amb excedents estaran exemptes de l'obligació d'inscripció en el registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica.
  • L'energia autoconsumida d'origen renovable, cogeneració o residus estarà exempta de tota mena de càrrecs i peatges (quedant, per tant, derogat el càrrec que s'imposava a la persona autoconsumidora per l'energia generada i consumida en la seva pròpia instal·lació). Queda, per tant, derogat el càrrec que s'imposava al autoconsumidor per l'energia generada i consumida en la seva pròpia instal·lació, l'anomenat "Impost al Sol".
 • Impuls al vehicle elèctric.
  • El Reial Decret Llei aborda un dels factors que detreu als usuaris d'adquirir un vehicle endollable: la baixa disponibilitat de punts de recàrrega públics. Amb l'objecte d'augmentar la seva presència, el Govern elimina la figura del gestor de càrrega prevista en la Llei del sector elèctric, ja que s'ha revelat com excessivament rígida i desincentivadora de l'activitat. Aquesta supressió no suposarà en cap cas una minva de la seguretat de les instal·lacions, que hauran de complir la normativa corresponent en l'àmbit de la seguretat industrial i de les que es portarà un registre de la informació per al seguiment de l'activitat per les administracions . Aquesta informació estarà a més disponible a través de mitjans electrònics per a tots els ciutadans i s'integrarà en el futur en el punt d'accés únic, harmonitzant la informació amb la de la resta de països de la Unió Europea, creant una gran base de dades d'informació sobre la ubicació i característiques dels punts de recàrrega públics.
 • Altres mesures noves pel que fa a la protecció de les persones consumidores d'electricitat.
  • La persona consumidora podrà contractar la potència en múltiples de 0,1 kW (en lloc de múltiples de 1,1 kW com es venia fent fins ara). Això sempre que la potència contractada no superi els 15 kW i es disposi de comptador que permeti la discriminació horària i la telegestió.
  • Les comercialitzadores elèctriques, així com les de gas natural:
   • No poden fer publicitat no sol·licitada sobre els seus productes en visites domiciliàries (excepte en el cas que la persona destinatària hagi sol·licitat per iniciativa pròpia rebre informació sobre el servei per aquest mitjà).
   • No poden fer pràctiques de contractació en els domicilis de la clientela de forma directa (llevat que hi hagi una petició expressa per la seva banda i a iniciativa pròpia per establir la cita).
  • Les comercialitzadores de referència:
   • Han d'informar en totes les seves factures a les persones consumidores que compleixin els requisits per acollir-se als PVPC de les opcions de contractació existents.
   • Hauran d'incloure a la factura de cada persona consumidora que tingui contractat el PVPC (en cada període de facturació), l'import a què hauria pujat d'haver-se aplicat la resta de modalitats de discriminació horària associades als peatges d'accés que pot contractar la persona consumidora amb dret a PVPC.
   • Detallaran en les seves factures les referències a les pàgines web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència on es trobi el llistat de totes les empreses comercialitzadores (tant de referència com a mercat lliure), indicant els seus telèfons gratuïts i pàgines web. Es detallarà, igualment, la pàgina web on apareix la informació sobre requisits a complir per tenir dret a la tarifa d'últim recurs per a persones consumidores vulnerables amb dret a bo social.
  • Les tarifes d'accés a les que podrien sotmetre les persones consumidores amb dret a PVPC quedarien enquadrades dins de la Tarifa 2.0A i la Tarifa 2.1A (tarifes simples per baixa tensió: subministraments efectuats a tensions no superiors a 1 kV). Les dues tarifes es podran aplicar a qualsevol subministrament en baixa tensió amb potència contractada no superiors a 15 kW:
   • Els subministraments acollits a aquestes tarifes podran optar per la modalitat de tarifa d'accés amb discriminació horària (2.0DHA, 2.0DHS i 2.1DHA).
   • En aquestes modalitats s'apliquen preus diferenciats per a l'energia consumida en cada un dels 2 períodes (punta i vall) o 3 períodes (punta, pla i vall).
  • Facturació de Potència Reactiva.
   • El terme de facturació per energia reactiva serà d'aplicació per a tots els consumidors excepte per als subministraments acollits als peatges 2.0 i 2.1. Els consumidors als quals se'ls facturi el terme d'energia reactiva hauran de disposar del comptador d'energia reactiva permanentment instal·lat.
   • Correcció obligatòria del factor de potència: Quan un consumidor amb potència contractada superior a 15 KW tingui un consum d'energia reactiva superior a 1,5 vegades el d'energia activa en tres o més mesuraments, l'empresa distribuïdora que li subministra podrà comunicar a l'organisme competent de la Comunitat Autònoma, que pot establir al consumidor un termini per a la millora del seu factor de potència i, si no es complís el termini establert, podrà arribar a ordenar la suspensió de l'exercici del dret a l'accés a les xarxes en tant no es millori la instal·lació en la mesura precisa.
  • Queda suspès l'Impost del 7% sobre el valor de la Producció Elèctrica durant 6 mesos.
  • En un termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor de la norma (comptats a partir del 7 d'octubre de 2018) s'aprovarà pel Govern l'Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica que determini els eixos d'actuació a partir d'objectius de reducció de la pobresa energètica i de l'anàlisi de l'eficàcia i eficiència dels instruments existents.

 

 

 

La valoració del que suposa aquest Decret Llei, pel colectiu dels EIC, la podeu trobar aquí.