El Govern crea la Comissió Interministerial per a la incorporació de la metodologia BIM en la contractació pública.

L'ús de la metodologia BIM (Building Information Modeling o Modelatge d'Informació per a l'Edificació) comporta importants beneficis tant d'estalvi de costos com d'increment de la competitivitat del sector. S'elaborarà un Pla d'incorporació de la metodologia BIM en la contractació pública que s'aprovarà per Consell de Ministres.

El Consell de Ministres, en la reunió del passat 28 de desembre, va aprovar un Reial Decret pel qual es crea la Comissió interministerial per a la incorporació de la metodologia BIM (Building Information Modeling o Modelatge d'Informació per a l'Edificació) en la contractació pública, amb la naturalesa d'òrgan administratiu de caràcter col·legiat, regulant les seves funcions, composició i regles de funcionament. La Comissió interministerial, que s'adscriu al Ministeri de Foment, estarà composta per representants de diversos ministeris i es constituirà en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor del seu Reial decret de creació. La seva finalitat és impulsar i garantir la coordinació de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents, en la incorporació de la metodologia BIM en la contractació pública.

La incorporació de la metodologia BIM en la contractació pública està sent impulsada per la Comissió Europea, per estendre els beneficis de la mateixa en el conjunt dels països de la Unió Europea. A Espanya, s'ha previst en la disposició addicional quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de al 2014.

BIM és una nova metodologia de treball basada en la digitalització i la col·laboració entre agents al llarg de tot el cicle de vida d'una edificació o infraestructura. La implantació d'aquesta metodologia suposa un canvi radical en la forma tradicional de treball en el sector de la construcció, en passar a basar-se en el treball col·laboratiu, i comporta importants estalvis de costos i així com un notable augment de la competitivitat, derivats de la reducció de riscos i incerteses i de l'increment en la qualitat durant tot el cicle de vida de la construcció. Per a més informació sobre el tema, consulti aquí.